MENU

Rekrutacja 2017 / 2018

REKRUTACJA 2017 / 2018

Rekrutacja

do przedszkoli miejskich na rok szkolny

2017/2018 w Sosnowcu

W Gminie Sosnowiec nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony w 39 miejskich przedszkolach. Rekrutacja na rok szkolnych 2017/2018 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 18 kwietnia 2017 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od dnia 18 kwietnia 2017 r. natomiast wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach (pierwszego wyboru) w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 18 kwietnia br. do 28 kwietnia br. do godz. 17.00 w rekrutacji podstawowej oraz od dnia 13 czerwca br. do dnia 19 czerwca br. do godz. 17.00 w rekrutacji uzupełniającej.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli miejskich mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu. Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego należy składać do dnia 11 kwietnia 2017 r.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia Wniosku przez pracownika przedszkola.

Kryteria przyjęć do przedszkoli  miejskich 2017/2018

 

Kryteria wynikające z ustawy:

 

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sosnowiec, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt;

2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt;

 

 Kryteria określone przez organ prowadzący:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr 568/XLIII/17 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2017/2018:


Lp.
 


Nazwa kryterium


Liczba punktów


Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

 
1.

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

10 pkt

 1. Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia
 2. Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej
  o objęciu rodziny wsparciem asystenta


 
2.

Aktywność zawodowa bądź nauka obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego


5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium
 

 1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające  zatrudnienie
 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata potwierdzające  naukę

 

10 pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium


 
3.


Kandydat uczęszczać będzie do tego samego, wybranego przez rodziców/opiekunów prawnych przedszkola, w którym rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego


4.


Kandydat ze wskazaniem z Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej o konieczności objęcia edukacją przedszkolną
 

10 pkt

 Opinia Poradni Psychologiczno -   

 Pedagogicznej


 
5.

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec
i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym
w Sosnowcu

 


5 pkt

w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium
 

 

  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  


10  pkt

w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

 

Podstawa prawna:

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające  ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)

-  Uchwale Nr 568/XLIII/17 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych w Sosnowcu na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że rekrutacja do sosnowieckich przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia 2017 r. Uwaga! W tym roku nabór będzie prowadzony elektronicznie. O konkretnym terminie rozpoczęcia naboru będziemy informować na stronie miasta oraz na stronie przedszkoli.

 

Ogłoszenia

 • 22.05.2018

  ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

  4 CZERWCA 2018r - DZIEŃ SPORTU

  5 CZERWCA 2018r - DZIEŃ KROPKI

  6 CZERWCA 2018r - DZIEŃ KOLORÓW

  Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00

  Zapraszamy dzieci nowo przyjęte do naszego przedszkola!